2007/Apr/05

การสอบประมวลความรู้

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

อปท.จตุคาม ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสารขันท์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางเหนือของประเทศ

1.2 อาณาเขตของ อปท.จตุคาม

มีเนื้อที่ 100 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ทางเหนือมีภูเขาสูงและป่าไม้ที่เขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

- ทิศใต้ติดกับ อปท.ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง

- ทิศตะวันออกจรด อปท.ขนาดกลางที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวและพืชผลไม้ทั่วๆ ไป

- ทิศตะวันตกติดกับชุมชนเมืองที่มีอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งจ้างงานของประชากรที่อพยพไปจาก อปท.จตุคาม

ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในที่ราบผืนใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 62,500 ไร่ มีลำน้ำไหลผ่านมาจากตอนเหนือ มีดินร่วนปนทราย 60 % ดินเหนียว 40 % จากพื้นที่ดังกล่าว แยกเป็นที่อยู่อาศัย 439 ไร่ ที่สาธารณะประโยชน์ 3,500 ไร่ เป็นที่นา 58,561 ไร่

1.3 ประชากร

ประชากรรวมทั้งสิ้น 2,451 ครัวเรือน จำนวนประชากร 11,301 คน แยกเป็นชาย 5,589 คน หญิง 5,712 คน

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

อาชีพหลักคือ ทำการเกษตร เช่นทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์

2.2 การเกษตร

ชาวบ้านนิยมปลูกกล้วย จากการสำรวจแล้วมีถึง 6,000 กอ นอกจากนั้นยังนิยมปลูกผลไม้พื้นเมืองอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะต้นมะม่วงและมะพร้าว ซึ่งมีจำนวนหลายพันต้น

2.3 แหล่งน้ำ / ประปา

- ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 3 แห่ง แต่ละแห่งมีพื้นที่ 150,000 ตร.ม.มีพื้นที่รวม 450,000 ตร.ม.

- คลองชลประทาน 6 แห่ง

- บ่อบาดาลสาธารณะ 4 แห่ง

- จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ 641 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้ 1,900 ครัวเรือน

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

3.2 ศาสนา

- วัดพุทธศาสนา จำนวน 3 แห่ง แต่ละแห่งมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปีขึ้นไป

- มัสยิด จำนวน 1 แห่ง

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 93 ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลามและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3

3.3 สาธารณสุข

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 ถนน

- ถนนลูกรัง 85.7 กิโลเมตร

- ถนนคอนกรีต/ลาดยาง 34.0 กิโลเมตร

4.2 ไฟฟ้า

- ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,400 ครัวเรือน

- ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 51 ครัวเรือน

5. ข้อมูลอื่น

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 121 ลบ.ม.

- ปริมาณน้ำเสีย 2,500 ลบ.ม.ต่อวัน

- ไม่มีโรงบำบัดน้ำเสีย

จากข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วๆ ไป ของ อปท.จตุคาม กลุ่มได้นำตัวแบบ Policy Making Model for Thai Socio-Political Context Model มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนประเด็นการพัฒนาของ อปท.จตุคาม เชิงบูรณาการ (Integrated Local Problem Solving) เนื่องจากเป็นตัวแบบที่มีหลักการสำคัญที่มีความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นไทย กล่าวคือ 

1. มีการพิจารณาสภาพปัญหา

2. มีการพิจารณาสาเหตุแห่งปัญหา พร้อมกับจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุแห่งปัญหา

3. พิจารณากฏหมาย / นโยบาย / มาตรการต่าง ๆที่รัฐใช้แก้ปัญหา

4. พิจารณาวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา

5. พิจารณานโยบาย / มาตรการ เพื่อแก้ปัญหา โดย

- พิจารณา 3 4 ทางเลือก

- วิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละทางเลือก

- เสนอข้อตกลงใจในทางเลือกที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

6. พิจารณาปัจจัยเกื้อกูลและปัจจัยอุปสรรคต่อการนำเสนอนโยบาย / มาตรการ

- วิเคราะห์แบบแผนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

- วิเคราะห์แรงผลักดันทางสังคม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

- วิเคราะห์แนวโน้ม จังหวะ โอกาส ที่จะมีผลกระทบต่อการนำเสนอ นโยบาย /มาตรการ

7. พิจารณากลยุทธ(แนวทาง) ที่จะเอาชนะหรือเอาประโยชน์จากเงื่อนไขตามข้อ 6

8. พิจารณารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย /

มาตรการที่ตัดสินใจ

9. พิจารณารูปแบบและวิธีการติดตามและประเมินผล

1. วิเคราะห์และระบุประเด็นปัญหา

จากข้อมูลของ อปท.จตุคาม กลุ่มได้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุประเด็นของปัญหา ทำให้สามารถระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย ฝุ่นละออง มลภาวะ